همايش معرفي رشته DBA , MBA

 

كارگاه آموزشي مديريت دانش

 

سمينار آموزش هاي تكميلي

 

ليست همايش ها و كارگاه هاي در دست اجرا:

.

.

.